Kjøpsvilkår

Generelt

Salgsbetingelsene (som man godkjenner ved opprettelse av konto eller kjøp i nettbutikken) gjelder for salg av varer og tjenester fra Provang AS på provang.no til kjøpere som ikke er forbrukere, med mindre noe annet er særskilt skriftlig avtalt i det enkelte tilfellet.

Selger er: Provang AS.

Kjøper er: Den bedriften som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg (og tilsvarende benyttes betegnelser som din eller ditt). Provang selger i utgangspunktet kun til bedrifter og foretak registrert i Brønnøysundregisteret. Provang forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre dersom levering ikke ansees som forsvarlig.

Provang.no: Selve nettbutikken/plattformen som er knyttet til domenet www.provang.no.

Vi leverer kun til fastlands Norge. Selger vil ta betalt for varer med mva.
Alle varer levert av Provang er godkjent for bruk i Norge.

Bestillings- og avtaleprosess

Alle oppgaver og data som finnes i Provang sitt produktmateriell og produktkataloger etc., kan bli endret/justert uten særskilt varsel frem til bindende kjøpsavtale er inngått.

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss, vår markedsføring eller på annen måte.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling dersom det er feil på våre nettsider i forhold til pris og frakt. Vi vil informere deg om endringer i forhold til ordrebekreftelsen og du vil da kunne bestemme om ordren aksepteres med endringer eller vi skal kansellere ordren. Vi forbeholder oss også retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt vare vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Selger av produktet tar ikke ansvar for at produkter eventuelt er utsolgt.

Provang vil sende en bestillingsbekreftelse når bestillingen er foretatt.

Priser

Alle priser er oppgitt eks. mva, miljøgebyrer og ex-works Selgers lager. Alle ekspederte ordre vil i tillegg bli belastet frakt, hvor beløpet avhenger av forsendelsesmåte, sted og vekt. Dersom bedrifter mener at fakturert pris avviker fra det opplyste ved ordredato, må dette meldes til Provang innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

Ved kjøp av varer fra Provang ved leveranser til steder der det ikke skal betales merverdiavgift, vil prisene likevel være inklusive mva, som evt. må refunderes i etterkant.

Prisene er i stadig forandring og vi tar forbehold om feil priser på nettsiden. Det kan også forekomme prisendringer frem til gjennomføringen av hvert enkelt kjøp, som følge av endrede priser fra våre Partnere, leverandører eller valutaendringer.

Betaling/Morarenter

Dersom ikke annet er avtalt skal betaling skje ved kontant betaling med 14 dagers kreditt. Dersom faktura/utestående ikke betales ved forfall, skal det betales den til enhver tid høyeste morarente i.h.t. morarenteloven.

Det er også mulig å betale med kredittkort, dette er en avtale Provang AS har med selskapet Stripe, som administrerer kortbetalingene.

Betaling for hjulbrakker, vogner og tilhengere er alltid forhåndsbetaling via godkjent bankremisse. Dette avtales nærmere med samarbeidspartner og Importør av vogner, WIKS AS.

Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250 + frakt tur/retur av gjeldende ordre, for å dekke våre utlegg.
Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Levering

Alle generelle leveringstider som er oppgitt på provang.no må anses som veiledende. Når leveringstid er oppgitt i antall dager, menes hverdager, og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Levering av hjulbrakker, vogner og tilhengere anslås i tilbud- og ordrebekreftelse. Disse settes i produksjon på fabrikk 1-3 virkedager etter mottatt godkjent bankremisse og leveres til Norge 5-10 uker etter dette igjen.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Provangs side, i annonser o.l. og/eller i generelle presentasjoner i, nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Provang ensidig slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil Provang gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og på eller innen det tidspunkt som er avtalt (se punkt 1 og 2 ovenfor). Provang har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt, får ikke tilbakevirkende kraft. Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for det leverte over på Kjøper når varen blir overlevert til fraktfører. Dette anses som levering.

Reklamasjon og garanti

I de tilfellene salget skjer til forbruker gjelder reklamasjonsreglene i henhold til kjøpslovens § 32, nr. 3. Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf Kjøpsloven §3).

Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Selger melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Ved forsinkelse må krav rettes til Selgeren innen rimelig tid. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Selgeren muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes Selgere skriftlig, primært ved å ta kontakt med Selger og henvise til ordren og varenummer du ønsker å returnere (eller knytte andre reklamasjonskrav til).

Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Selgeren, betaler Selgeren ikke disse utgiftene.
Ved sending til servicepartner, av varer kjøpt fra Provang, skal du selv kontakte servicepartneren for å avtale retur.

Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes bedrifter eller forhold på hans side, har Selger ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når Selger foretar retting eller omlevering, kan ikke Kjøper gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

Kjøper forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Kjøper skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 8 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik.

Erstatningsansvar

Selger fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Selger forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

Produktansvar

Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er Selger erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke.

Betaling med Faktura

Vi tilbyr fakturabetaling til bedrifter etter kredittkontroll.

Betaling med Kredittkort

Vi tilbyr betaling med kredittkort i samarbeid med Stripe, som administrerer kortbetalingene. Kvittering fra Stripe vil komme på engelsk.

Nyhetsbrev og kommunikasjon

Vi tilbyr nyhetsbrev på e-post med ulike typer informasjon og tilbud. Det er frivillig å motta disse.
Dersom din handel blir avbrutt, sender vi deg e-poster med en påminnelse om de produktene du la i din handlevogn. Dette gjør vi som en ekstra kundeservice for å gjøre kjøpsopplevelsen hos oss så smidig og enkel som mulig.

Pris og tilgjengelighet på produktene i e-posten er basert på det tidspunktet du la dem i handlevognen. Vi tar forbehold om at prisene kan endres under ulike kampanjer med utløpsdato. Produktene kan også bli utsolgt.

Vi sender også ut bestillings- og sendingsdokumenter, spørreundersøkelser og oppfølgnings e-post relatert til gjennomførte kjøp hos oss.

Retningslinjer for personvern

Vennligst les våre retningslinjer for personvern som ligger her.

Salgspant

Provang har, med mindre noe annet er avtalt, salgspant i de leverte produkter som sikkerhet for kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, inntil disse er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens § 3-14 flg. Produkt overlevert bedrifter til demonstrasjonsformål, utlån o.l. skal merkes med Selgers eiendomsrett og holdes adskilt fra mottakers øvrige eiendeler.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos provang.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser Provang leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Selger sin side.

Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eller overvinne følgene av.

Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Selgers side.

Eksport

Bedrifter forplikter seg til selv å innhente skriftlig godkjennelse før produkter eksporteres til de land hvor det fortsatt eksisterer eksportrestriksjoner.

Endring i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeure

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Selgere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning Provangs betingelser, samt tvister som ellers angår handel med Provang, følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Moss tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett. Tvister skal først forsøkes løst ved forhandlinger.

Alt innhold på disse nettsidene er Provang sin eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Provang.

Sist oppdatert 12.7.2019